Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Jezik simbola i simboličkih radnji koje obavljamo u Hramu upućuju nas na suštinu Slobodnog zidarstva u kome se nijedna istina ne saopštava odjednom. Period zrenja je potreban za utemeljenje svake suštinske promene koja se dešava u životima masona. Zrenje navodi masona da sam pronađe nagoveštenu ideju i donese zaključke o nekim tajnama. Simboli su dakle, jasan okvir u kojem se ispoljava Istina.

Slobodni zidar stalnim učestvovanjem u ritualnom radu svoje lože (a lože su mesta za uvežbavanje "dobrog"), sasvim nesvesno nauči da misli o neograničenim dimenzijama prostora i vremena, pri čemu treba samo da dozvoli delovanje pri tome doživljenih simbola. Slobodnozidarski simboli se ne upotrebljavaju bez izbora, već su sastavni deo izgrađenih radnji (rituala) i imaju običajno (moralno) i ezoterično (duhovno) značenje.

Broj je simbol sa posebnim svojstvima, koji izražava ideje, sile, zbivanja i razumevanja. Brojevi su vanvremenski i objektivni, proporcija i harmonija svega postojećeg. Svet brojeva izjednačen je sa svetom razuma. Brojevi su tako simbolički kvaliteti.

\\\

Slobodni zidari vrlo rano otkriju da je broj Tri u čitavoj doktrini Slobodnog zidarstva: pred učenikom su posle inicijacije tri univerzuma koja treba da spozna i otkrije, oličena u tri stepena. Stepen, sam po sebi, je korak u razvoju čoveka, a takođe i ravan na kojoj on obitava. U I stepenu čovek je usmeren ka pročišćenju svoga srca; to je pojava svetla u duhovnom smislu - duhovno rođenje. U II stepenu čovek napreduje, razvija i usavršava svoj um i intelekt; on predstavlja život - radost, žalost i opasnost. III stepen predstavlja pročišćenje i uzdignuće duše; to je nasleđivanje ljudi, koji su se žrtvovali za čovečanstvo. Ovim se formira savršen simbolički trougao, u čijem središtu je jasno viđenje istine univerzalnog bratstva.

U svakom slučaju, mora se reći da se mnogo toga u slobodnom zidarstvu objašnjava ili pokazuje simbolikom trojnog. "Tri" upravlja ložom koja je "prava, savršena i regularna".

Tri je broj učenika kod svih obreda - tri godine, tri udarca, tri koraka, tri dobovanja, tri aklamacije (škotski usklik izvodi se sa tri "huzza! huzza! huzza!" i izgovaranjem trostuke maksime "sloboda-jednakost-bratstvo"), u inicijaciji su tri simbolička putovanja i tri zaklinjanja, u loži su tri velike i tri male svetlosti i tri glavna stuba, pominju se tri masonske vrline i tri masonska principa (bratska ljubav, milosrđe i nesebična pomoč, i istina)...

Učenik ima tri godine, što simbolizuje da se čovek sastoji od tela, duše i duha. U otvorenu Ložu (dakle, simbolički u duh otvoren za dalje intelektualno i moralno usavršavanje) učenik traži ulaz, ulazi i verbalno se identifikuje pomoću broja (triudarca, trikoraka, tri godine). Već ovim se nagoveštava simbolična priroda Slobodnog zidarstva dodeljujući prvom stepenu (umesto broja 1, što bi bilo logično u profanom ustrojstvu), broj 3 kome se pripisuju magična svojstva.

Tri udarca - jedan od najčešćih postupaka na stepenu učenika: udarac čekićem u pult starešine, prvog ili drugog nadzornika; kucanje masona na vratima hrama pre ulaska u otvorenu ložu; kucanje dvernika pre inicijacije, pre nego što profani dobije dozvolu da uđe u ložu ("traži i naći češ" (Istinu), "moli i dobićeš" (Svetlo), "kucaj i otvoriće ti se" (vrata Hrama)); prvi učenički rad (od tri udarca) na klesanju grubog kamena svoje materijalne prirode.

Tri koraka, kojima se ulazi u ložu, simbolizuju tri glavne faze čovekovog života, mladost, zrelo doba i starost, kao i tri glavna časnika lože (starešinu, I i II nadzornika), a takođe i tri univerzuma koja učenik posle inicijacije treba da spozna i otkrije, oličenih u tri masonska stepena.

Tri putovanja u inicijaciji kandidata i tri njegova dovođenja na Istok, odakle dolazi sva Svetlost i gde stoluje Bog, ispunjavaju cilj i smisao Rituala prvog stepena.

Prvo što brat u inicijaciji vidi kada izađe na svetlo su tri svetlosti lože, dveri koje nas vode ka apstraktnim aspektima duhovnosti, i koje evociraju brojna trojstva: Tri velike svetlosti nas stalno podsećaju na tri najvažnija aspekta našeg bića - postojanje i prirodu božanskih zakona i planova koji upravljaju svim bićima; materijalnu (prolaznu) i višu (duhovnu) prirodu našeg bića. Tri male svetlosti aludiraju na vrline na koje se naš duh mora oslanjati na putu prosvetljenja i pomocu njih svaki pojedinac osvetljava sopstvenu licnost. Tri svetlosti na glavnim stubovima u loži predstavljaju oličenje jedne od najvažnijih simboličnih predstava u slobodnom zidarstvu, a to je Drvo života, koje je najvažniji i najpoznatiji primer trinarne opozicije (verska vlast (Mudrost)-ratnička snaga (Snaga)-plodnost (Lepota)).

Loža počiva na tri velika stuba: Mudrosti, Snazi i Lepoti. I opet se to ne odnosi na spoljašnje stecište, nego na trojstvo svojstava koja stoluju u duši pojedinca, koja će se pokazati u bratu kad uznapreduje i kad se prilagodi masonskoj disciplini. To znači, povratak Mudrosti koju smo izgubili i oživljavanje u nama božanske suštine života, koja je osnov našega bića. S povratkom te Mudrosti sve što obuhvataju Snaga i Lepota takođe će se povratiti, jer ta tri stuba stoje večno udružena i uravnotežena.

Tri stepenika, koje vode prema oltaru dozivaju nam u pamet tri najviše vrline koje moraju krasiti svakog masona: umerenost, pravednost i milosrđe. U nerazdruživoj svojoj vezi one osposobljavaju masona, da razumno i bez predrasuda, objektivno, ali i s punim osećajem oceni svog bližnjeg i njegova dela. Oni takođe predstavljaju materijalni, astralni i mentalni nivo i trojnu podelu ljudskog bića na telo, dušu i duh.

Tri su temeljne masonske religiozno-etičke dužnosti (prema Bogu-velikom graditelju svih svetova, prema bližnjemu i prema sebi samom), koje izviru iz nazora da su mnogi masoni privrženici onih etičkih principa koji se nalaze u svakoj čistoj religiji. I baš taj nazor je jedna od veza koja braću raznih konfesija međusobno vezuje. Tri su dužnosti na koje se obavezuje masonski kandidat prilikom inicijacije: ćutanje, primenjivanje dobrih vrlina i upravljanje prema opštim statuma slobodnog zidarstva

Tri su objektivne masonske tajne: tajna o raspravama - ono što je rečeno na radu ne prenosi se drugoj braći koja nisu bila prisutna; tajna o obredima - odnosi se na obredne simbole i služi samo za braću koja nisu stekla određeni stepen; tajna o pripadnosti - u javnosti, svako može samo za sebe govoriti o pripadnosti masoneriji.

Tri su fronta delovanja slobodnog zidarstva: filozofija, filantropija i progresivnost. Od nas, slobodnih zidara, očekuje se mnogo više nego od drugih, t.j. da probleme rešavamo na sva tri fronta.

Mason se usavršava kroz 3 nivoa učenja (simbolizam, duhovnost, filozofija). Na Učenicima je da osvoje i pokažu znanje Simbolizma, na Pomoćnicima i dodatno znanje Duhovnosti (ljudski mozak od događaja stvara "slike", simbole, koje kasnije povezuje da bi izvukao zaključke i podesio svoje ponašanje - to je njegova duhovnost), a na Majstorima još i znanje Filozofije. Na tom putu mason u hramu prati 3 stuba (mudrost, snaga, lepota), kroz 3 aspekta posmatranja (razum, volja, ljubav) i pri tome on zapaža, sudi (rasuđuje ili odlučuje) i dela (3 discipline za usvajanje).

Tri su prostorne i vidljive dimenzije - dužina hrama ide od zapada do istoka, širina od severa do juga, a visina od nadira do zenita (slika univerzuma).

Tri puta tri (3x3) - "utrostručena trojka" (eneada), naglašava nesumnjivo sveti karakter broja tri. Povodom nekih radosnih događaja starešina ili bilo ko od braće može tražiti uz obrazloženje izvođenje tradicionalnog pozdrava 3x3 (tri puta po tri pljeska). "Utrostručena trojka" Pitagorinog (magičnog) kvadrata Saturna (kvadrat dimenzija 3x3 u kome je zbir brojeva po svim kolonama, redovima i dijagonalama jednak) omogućuje sve moguće vrste "numeričkih spekulacija". I broj trideset i tri (33), kao posebna manifestacija "utrostrčene trojke" naglašava sveti karakter broja 3. Trideset i tri je stepena drevnog i prihvaćenog škotskog obreda. 3x3 zvezde stavljene u mračan prostor svemira simbolišu red transcedentnosti, a u njihovoj slici deluje sveti broj kraljevske umetnosti.

Tri je prvi od velikih svetih brojeva drevnih misterija i numerički je simbol Boga. Mnoge religije mnogih doba i naroda zamišljaju Božanstvo kao trojstvo (koje stvara, štiti i uništava). U domenu fizike i filozofije, rezultanta susreta tri elementa je ravnoteža, pa je potreba za sigurnošću i ravnotežom razlog što su religije opredeljene na trojstvo. Ali trojni simbol Boga je stariji od svih trijadoloških doktrina, i potiče od trougla, kao prve moguće geometrijske slike sastavljene od pravih linija (tri strane i tri ugla čine dovršen oblik), koja je bez početka ili kraja. Kao i Bog.

Broj tri, trojni i trinaran, rađa brojne simbolike, čiji se glavni elementi nalaze u odrednici trougao. Trougao označava:

\Samoposmatranje (vrh trougla nadgleda sa visine, dakle iz udaljenosti, iz perspektive). Ugao posmatranja je sve oštriji i daleko stroži što se ugao posmatranja bliži pravom uglu, kada je to samoposmatranje najstrože i najobjektivnije. "Na pravom uglu se sastajemo, na pravom uglu ćemo se ponovo i sastati". Trougao, dakle, definiše prav ugao koji mason zauzima svojim stavom simbolišući svoju odanost ideji reda i poretka.

\Tri prirode čovekove - baza trougla ukazuje na njegovu fizičku prirodu, a ostale dve na ljudski duh i dušu koja je večna.

\Boga, i to na dva načina posmatrano: horizontalno, ako se iznad baze trougla upisuju sve kraće i kraće crte idući ka vrhu, time se označava sve veće napredovanje i spoznaja Boga (koji stoluje na samom vrhu), sve manjeg i manjeg broja ljudi (crte su sve kraće) - filozofski pristup; vertikalno, ako se crte postavljaju uspravno u odnosu na visinu trougla (personifikacija Boga), idući od krajeva, sa obe strane te crte narastaju i označavaju uključivanje sve više ljudi u ljubavi prema božanskom, a time i u međusobnoj ljubavi - etički princip. Oba principa otkrivaju maksimu o sveprisutnosti Božijoj. To je i razlog što se u trougao ("deltu") upisuje "svevideće oko".

\Jedinstvo suprotnosti - može se suprotstavljati samo ono što je slično, što se manifestuje na istom planu. Teza i antiteza dobijaju svoje stvarno značenje u sintezi.

\Jedinstvo trojstva - strane trougla simbolišu uspostavljeno jedinstvo. Dvojnost se dovršava postojanjem trećeg termina, a to je božanska pojava, što predstavlja sam osnov objektivnosti. Zato se smatra da je trojstvo jedina relaciona struktura dostupna čoveku. Položaj trougla na masonskim keceljima označava jedan od tri stepena samospoznaje. Uzdignuti trougao na kecelji učenika pokazuje da je trojstvo struktura dostupna čovekovom razumevanju, ali da je učenički nivo znanja nedovoljan. Istrajnim obrađivanjem sopstvene neuređenosti, učenici mogu da spoznaju jedinstvo trojstva u trouglu mudrosti.

Složeni poredak u loži u izvesnom pogledu ima aspekt trougla: starešina, I i II nadzornik čine trougao moći ili vlasti; starešina, sekretar i besednik čine trougao znanja - zamisli, pamćenja i saopštenja; starešina, dvernik i blagajnik čine trougao puteva i sredstava. Ova tri trougla su usredsređena na svetleću deltu, gde svevideće oko razgoni maglu i otkriva savršen oblik. Svetleća delta sa Suncem i Mesecom (jug i sever) predstavlja trougao, koji označava da "plamteća zvezda sija i sunčevom i mesečevom svetlošću i da su inteligencija i razumevanje posledica koliko razuma toliko i mašte" (O.Virt).

Trougao je delo isključivo ljudskog duha. Slobodni zidar koji se potpisuje sa tri tačke (koji čine trougao), podrazumeva da se ograničava na ono što mu je dostupno, svestan da je ono što ga prevazilazi uvek jače, veće i lepše od onog što drži, od čega ne odustaje dokle god ne bude siguran na svojim temeljima.

\\\

U spekulativnom smislu broj tri je simbol nevidljivog i objektivnog Duha. U operativnom smislu, broj tri (trougao, šestar, ugaonik i drugi izvedeni simboli trojstva) je osnovni alat Geometrije. Ti geometrijski alati omogućavaju samospoznaju, kao razumevanje sopstvene suštine, i u funkciji su postizanja i spoznavanja univerzalnog, vanvremenskog i božanskog.

Broj tri sadrži značajne simbole koji otvaraju složena pitanja univerzuma. U masoneriji ovi simboli otključavaju vrata ljudskog bivstvovanja i saznanja. Ispred i iza tih vrata, u oba smera, račvaju se putevi raznovrsnih verovanja i religija. Iza vrata, u našim masonskim hramovima, radimo tražeći suštinu, izgubljeni ključ napravljen od sirovih metala našeg sopstvenog bića, koji će otključati vrata do zapečaćenih knjižnica ljudske svesti.

Rekao sam.

Br. I:.R:. PL KM , 8. maj 6014. G:.I:.S:.