Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

 

Misterijo svetlosti, od kad si me prožela – rastem
diveći se večnoj lepoti koju mi dopuštaš da vidim.
Pol Gogen


Šta predstavlja traženje svetlosti u slobodnom zidarstvu? Tragaš svuda unaokolo slepo, sve dok se duboko dublje ne zagledaš u sebe i tamo upališ sveću i polako korak po korak da ne ostaneš u mraku, hodaš učeći. Jedino skoncentrisani hod poput hoda sa svećom u rukama daje dovoljno vremena da vidiš svaki pedalj
istraženog sebe. Paziš i čuvaš svetlo koje te vodi i daje da vidiš deo za delom. Tek sklopljen mozaik otkriva pravu sliku stvari kad saznaš da tragaš za znanjem,  ovim iskustvom koje objašnjava misteriju.


Svetlost je svuda, i u najtamnijoj noći ako vidiš, a vidiš samo ako znaš u šta gledaš, a znaš ako vidiš ono nevidljivo u svemu vidljivom. Vratiš se početku, danu rađanja jednog novog, boljeg tebe kad si položio ruku u zakletvu na tri velika svetla koja od tad svaki korak tvojih puteva prate: Sveto pismo, šestar i ugaonik, i obasjan ovako naučiš da je univerzum mudrošću Velikog Arhitekte Svih Svetova smešten u hramu, a istom tom promisli zajedno sa hramom smeštenom u svakome od nas koji hodamo ka tom istinskom svetlu koje nijedna oluja ne može da ugasi. Mačonoša na početku Rituala prvog stepena pristupa Oltaru i redom na njega postavlja tri Velika Svetla Slobodnog Zidarstva: Knjigu Svetog Zakona, Šestar i Ugaonik. Posle toga, udaljava se od Oltara, Ritual ide svojim tokom i često smo skloni da zaboravimo na ovu jednostavnu radnju, a ona ima dubok i suštinski smisao i bez nje rada kao da ne bi ni bilo, ili bi on bio veoma osiromašen i bio bi samo rad običnog „zanata“. Dakle, na Oltar se najpre postavlja Knjiga Svetog Zakona, preko nje se postavi Šestar otvoren na 66 stepeni i preko toga se položi Ugaonik. To nas podseća da je rad prva tri stepena, ono što je prvi korak na stazi Slobodnog Zidarstva i da ga svi moraju preći. Da bismo valjano prošli kroz ove tri velike Inicijacije dobijamo odgovarajuća znanja, instrukcije, predočeni su nam određeni kvaliteti kojima treba da stremimo i dobijamo određene alate da to možemo i da postignemo. Knjiga Svetog Zakona je tu kao stalni činilac, kao konstanta, da predstavi ono što je nepromenljivo, ono što je večno. Šestar i Ugaonik, to su instrumenti geometrije i arhitekture, koji stoje nad njom, koji izviru iz nje, koji su neodvojivo spojeni sa njom. To su prvi principi koji su proistekli činom stvaranja, koji su osnova sveta u kome živimo, oni su u odnosu na Božansko čovek koji mu stremi na početku staze, kao Učenik masonstva, ovde simbolizovan Ugaonikom.


Ako se kao Knjiga Svetog Zakona koristi Biblija, što je u Masonstvu uobičajeno, i najšire prihvaćeno ona se otvara na Jevanđelje po Jovanu, najmističnijem delu Novog Zaveta. To je ono Jevanđelje koje počinje objavom: “Na početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše reč“. To je ona reč, koju je Bog objavio na početku stvaranja i koja je glasila „Neka bude svetlost“... i svetlost bi.... otvaranjem Knjige na ovom poglavlju, rad u Loži biva usaglašen sa božanskim principom Velikog Arhitekte Univerzuma. Loža na taj način postaje kreacija samog Tvorca. Ako se razume ovaj gest donošenja Knjige Svetog Zakona na Oltar kao duhovni čin, on može biti činilac istinske transformacije u Hramu. Svetlost koja je sinula ovim činom prenosi se kroz sve masonske rangove, svih obreda, i svih Loža, kroz svu braću masone, podjednako one koji su simbolizovani Šestarom i Ugaonikom. Ako posmatramo Tri Velika Svetla Slobodnog Zidarstva na ovaj način, onda nećemo zaboraviti da je Oltar u Loži receptor i reflektor istinskog Svetla i istinske Reči. Kada sa ovom svešću pristupimo radovima, i kada dozvolimo da ova svetlost uđe i u nas
same, postajemo oni koji rade na preobražaju sebe samih i svog okruženja, što i jeste prava duhovna evolucija. Druga grupa simbola naziva se «tri male Svetlosti». To su Sunce, Mesec i starešina lože, odnosno Prvi i Drugi nadzornik. Prvi nadzornik predstavljen u simbolu Meseca stoji u loži kao oličenje neosvetljene ljudske psihe. Drugi nadzornik predstavlja Sunce čija Svetlost pokušava da osvetli dušu čovekovu i njegov razum. Starešina lože objedinjuje ova dva principa. Na istoku Lože, dve Svetlosti Sunce i Mesec, nalaze se sa obe strane Časnog starešine, koji je kao tačka ravnoteže gde se sjedinjuju dve tako različite Svetlosti, često razmatrane kao suprotnosti. Oni uokviruju trougao sa svevidećim okom i prema veoma staroj simbolici  predstavljaju dva oka Tvorca. Ova dva kosmička oka pružaju jedinstveni
pogled. Nerazdvojna su i delaju u harmoniji. Sunce i Mesec simbolizuju i rad Masona "od podneva do ponoći". Tri Male Svetlosti Slobodnog Zidarstva aludiraju na vrline na koje se naš duh mora oslanjati na putu prosvetljenja. Pomoću njih svaki pojedinac osvetljava sopstvenu ličnost. Simbolička predstava tri mala svetla oličena je u tri stuba koja stoje oko radnog tepiha. Oni se zovu mudrost, snaga i lepota i ujedinjeni čine snažan životni kodeks. Ove

Svetlosti predstavljaju oličenje jedne od najvažnijih simboličnih predstava u slobodnom zidarstvu - Drvo života: - verska vlast (Mudrost) - ratnička snaga (Snaga) - plodnost (Lepota). O Drvu života se govori i u Bibliji, ali i u drugim svetim knjigama i religijama. Ono asocira na kratkoću ljudskog bivstvovanja na zemlji i  predstavlja podstrek svakom pojedincu da se udubi u sebe samoga i tamo pronađe nove puteve. Svetlost je sigurna u našim Ložama, u našem Radu i u našim srcima, na dobro mnogih budućih generacija. Njena kreativna suština je trajna i predstavlja jednu od osnovnih i poslednjih Tajni Masonstva. Traženje svetlosti je neprestana težnja ka znanju. Starija braća nestrpljivo i mudro čekaju da i ja vidim, jer jedino tako i jedino tada naš celi hram i radovi u njemu biće obasjani tom toliko traženom
istinskom svetlošću.

Rekao sam.
Br. M.V.
PL KM
25. februar 6015. G.I.S.