Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Gnostičko milenijumsko predanje uvek je prihvatalo ona dva stuba da bi prikazivalo osnovu svoje doktrine, na isti način na koji su ih i srednjovekovna ezoterička bratstva postavljala kao osnovu simboličkog zdanja koje  treba da se izgradi unutar samoga čoveka.


Podsetimo se ovde na Solomonov hram, zamak iz Kamelota (Camelot) i toliko drugih alegorijskih zdanja, koja se pojavljuju u raspravama napisanim od strane plemi
ćkih bratstava koji su bili u potrazi za Svetim Gralom. Sve ove gradnje oslanjale su se u prvom redu na dva stuba, koje je gnostičko slobodnozidarstvo uvek nazivalo imenima Jakin i Boaz.


Pominje se da je Jakin desni stub (muškarac) i Boaz levi (žena). Nesumnjivo da su za izgradnju Solomonovog hrama unutar ljudskoga bića potrebna ona dva alhemijska polariteta, koji su predstavljeni muškim i ženskim silama koje treba da se ujedine u radu iz Laboratoruma Oratoriuma. (videti: Rasprava o Seksualnoj alhemiji, V.M.Samael Aun Weor).


U isto vreme ne treba da zaboravimo da je nauka Alhemije takođe označavala ona dva suštinska sastojka iz Magnus Opus (sumpor i živa) upravo kao stubove koje podržavaju Kraljevsku umetnost ili Ars Magna.


Ako se vremenski vratimo i postavimo se u onaj biblijski odeljak u kojem je Samson (prototip Solarnog čoveka), bivajući zaveden od Dalile, postao potom žrtva neznanja zbog filisteja (psihološki agregati koji žive unutar čoveka i koji su uzrok sopstvenoj nesreći), otkrićemo da, nakon godina ropstva, Samson će povratiti prvobitne snage i tražiće od Dalile da ga veže za one dva stuba (alhemijski sumpor i živa) koje podržavaju hram (unutrašnji). Tada, po legendi, Samson uzvikuje: „Neka umrem s Filistejima!”. Na ovaj način, Samson se osvećuje svojim neprijateljima i ponovo vraća svoju čast...


Očigledno je da ova drama ima bezbroj konotacija u vezi sa unutrašnjom dramom samoostvarenja našeg Bića. Samo umirući u sebi 
samima, eliminišući iz naše psihe nehumane agregate koje unutra nosimo, moguće je da se oslobodimo od bilo kakvog ropstva i da povratimo stanje Solarnih Muškaraca ili Žena.


Gnoza je sa istom merom podvlačila, preko svojih velikih patrijarha, potrebu da se „borimo sve dok se ne pretvorimo u stubove pridrživače hrama Gospodnjeg”, što je ekvivalentno sa integracijom sa našim dubokim unutrašnjim Realnim Bićem ili drevnim Adi-Buddhom.


Oni koji slede Hermetičku Umetnost, otkrivaju nam nekoliko informacija u vezi sa ova dva stuba. Da vidimo:


Stubovi nisu samo arhitekntonski elementi za potporu. Često stražare pred ulazom u svetilišta ili, unutar njih, ispred sakralnog mesta i oni su konceptualno povezani sa kosmičkim stubovima (osa sveta). Poznata je stara ideja Herkulovih stubova, na kraju sveta, skoro do ivice Okeana koji ga okružuje.


U Bibliji (Jov 9, 6), samo Bog ima moć da sruši stubove koji podupiru svet, na dan Strašnog  suda.


Izuzetno su poznata, pogotovo sa slobodnozidarskim značenjem, dva bronzana stuba: Jakin, koji znači „Bog osnažuje”, i Boaz, koji znači „u Njemu se nalazi snaga”, iz zdanja Solomonovog hrama, za kojeg se kaže da je imao visinu od devet metara.


Takođe sakralni stub Džed (Djed)
1 iz[MK1]  starog Egipta, predstavlja izdržljivost i čvrstinu.


Dobro je da pokažem čitaocu da se, u okviru simbologije koju ovi stubovi sadrže, nalaze ujedinjena dva kvaliteta koja treba da poseduje Posvećenik, kao odraz savršenosti njegovog unutrašnjeg Bića odnose se na pravosuđe i milost.


Potrebno je, takođe, da obratimo pažnju na onaj vatreni stub koji štiti Izrailjce u pustinji (inicijatičkoj), živu predstavu podignutih i razvijenih Sakralnih Vatri u tajnoj anatomiji istinskih Posvećenika!


U Orijentu, stubovi su imali iste korenove, sa istom idejom, kao Drvo Života koje bi, sa gnostičke tačke gledišta, predstavljalo Biće. Pomenuto Drvo Života ima materijalnu reperkusiju u našem kičmenom stubu, koji, imajući trideset i tri pršljena, treba da bude impregniran Tajnom vatrom ili Kundalinijevom Vatrom, koju po Gnozi, asket dobija kao poklon ili kompenzaciju za njegove radnje u Ognjištu Kiklopa ili Vulkanovom ognjištu.


Dodajmo ovde našim metafizičkim mišljenjima neke druge izveštaje koje nam daje V. M. Samael Aun Weor2 (otac savremene Gnoze), u vezi sa značenjem ona dva Herkulova stuba:

Kada sam završio ezoteričke radnje u Paklovima planete Pluton, trebalo je tada da podignem stubove...
Plus Ultra3, Adam Kadmon, Nebeski čovek: ovo su mistička značenja koja se daju ovim Herkulovim Stubovima...
Onom kosmičko-humanom događaju prethodila je dezinkarnacija moje supruge Sveštenice Litelantes4...
Neosporivo je da je ona, samom sobom, bila jedina preostala karmička veza u ovoj bolnoj Dolini Samsare...
Video sam je kako se udaljuje u svom lemurskom vozilu  kog je uzela, odevena naravno za priliku teške žalosti...
Adam-Eva je, nesumnjivo, najtajnije značenje ona dva Herkulesova Stuba... Ponovno spajanje sa Božanskim javlja se kao hitno, pritiskujuće, neodložno, ti to znaš...
Podići stubove to je ponovno spajanje (rekonekcija), povratak izvornom paru, povratak u Eden...
Treba da se vratimo na početnu izvornu tačku, da se vratimo Prvoj ljubavi; ovo je neosporno, neodložno, neoborivo...
U Drevnim Misterijama kontinenta Mu ili Lemuriji, trebalo je da doživim surovu realnost ove činjenice u rajskim, edenskim svadbama...
Tada sam dobio kao suprugu Veliku Inicijatkinju. Želim se naglašeno odnositi na „drugu polovinu narandže”, na moju ličnu prvobitnu Evu. Tako sam podigao ona dva Herkulova Stuba...
Na ovaj način... O, Bogovi, ponovo sam krunisao Drugog Logosa, Kosmičkog Hristosa u sasvetilištu moje duše!...
 (Izvod iz XLV-og poglavlja, Tri Planine, V. M. Samael Aun Weor)


Diži se iz blata zemlje, o, veličanstveni čitaoče, da bi spoznao sada i za večnost istinsku sreću i slavu Boga Oca u tvome srcu...

 

Óscar Uzcategui Q. Večiti Gnostički arhetipovi

 

 1.Džed stub

 Poreklo znaka je nejasno. Postoje dve hipoteze:

1) stilizovana predstava motke oko koje su vezani snopovi žitarica

2) prikazuje ljudsku kičmu što bi objasnilo konotaciju ''stabilnost'' koju znak ima u svom značenju.

Od Starog carstva je vezan sa glavnim zemaljskim božanstvom Ptahom koji se naziva i ''plemeniti džed'', asimilacijom i sinkretizmom vremenom je Ptah izjednačen sa bogovima donjeg sveta, Sokarom i Ozirisom.Od Novog carstva, koristi se kao simbol Ozirisa.Amulet u obliku džed stuba, obezbeđuje stabilnost i regenerativnu moć.Vezan i za kraljevsku moć, možda i za predstavu samog kralja.''Uspravljanje džed stuba'' je kraljevski ritual, vrhunac u ritualu umrlog kralja i  sed svečanosti koji će obaviti novi kralj.Uspravljanje stuba uz pomoć konopca koje obavlja vladar, označava istovremeno i rođenje.

2.Samael Aun Weor (Víctor Manuel Gómez Rodríguez, 1917 – 1977 )

Otac Gnostičke antropologije.

Savremeni antropolog i sociolog, bio je rođeni istraživač koji je posvetio sav svoj život produbljavanju velikih istina ostavljenih modernom čoveku od strane predhodnika čovečanstva u različitim mističkim, folklornim, filozofskim i umetničkim manifestacijama. Ovaj je Velikan uspeo da osavremeni gnostičke struje iz prošlosti i da ih učini korisnim i važećim u sadašnjosti. Radi ovoga, Samael Aun Weor razvio je takvu tematiku u kojoj obiluju psihološka, sociološka, antropološka i filozofska izlaganja koja dozvoljavaju modernom čoveku da sebi predstavi humaniju i svesniju sliku, a ovim uzvišeniju i prodorniju, o svom postojanju i o svojoj neposrednjoj okolini.

Gnostička Spoznaja sadrži tri principa koja je definišu i u isto vreme je razlikuju od ostalih doktrina; principi koji, ako ih ljudsko biće integralno doživljava, dozvoljavaju buđenje njegove intimne Svesti i sjedinjenje sa svojim realnim Bićem.

Ova tri činioca ili principa jesu:

Smrt (psihološka) - onoga što u nama nije realno, ato predstavlja zbir nepoželjnih elemenata koji sačinjavaju Ego, samo Ja, živa personifikacija svih naših grešaka, mana i poroka.

Rađanje (alhemijsko) - harmonično razvijanje uzvišenih osobina koje su u nama skrivene(latentne) i stvaranje nekih struktura tela pomoću kojih se mogu opažati krupne realnosti fizičkih i duhovnih dimenzija.

Žrtvovanje radi Čovečanstva - nesebičan i konstantan trud u korist ljudi (čovečanstva), žrtvujući lične interese i pomažući ostalima.

Potrebno je znati da, tokom istorije čovečanstva nije bilo mnogo ličnosti koje su imale smelosti da žive, svakodnevno, ova tri važna činioca za oslobođenje čoveka, mukotrpno i sa voljom kako ovi faktori iziskuju.

Isus Hristos, Buddha, Quetzalcoatl, Saint-Germain, Cagliostro, Fulcanelli itd. jesu nekolicina od onih velikih ljudi koji su stvarno svedočanstvo za uzvišenije promene koje može učiniti ljudska priroda.

3.Plus Ultra ‘’ još dalje’’ – više od onoga što se čini krajnje dostižnim.

Prema mitološkim izvorima na Herkulovim stupovima kod Gibraltarskog moreuza na njima je pisalo Non plus ultra (ili Nec plus ultra što prevodimo s "nema ničeg dalje", ali i kao "dalje od najdaljeg", "više od najvišeg"), to je pisalo kao upozorenje moreplovcima da ne idu dalje.

Moto je usvojio španski kralj Karlo V (rani 16.vek) a služio je da ohrabri moreplovce da istražuju dalje od Herkulovih Stubova, u pravcu Novog Sveta. Danas je sastavni deo grba Španije.

4. Litelantes (Arnolda Garro, 1920 – 1998)

Supruga Samael Aun Weor-a, njegov duhovni pratilac i suosnivač Modernog Gnostičkog Pokreta.

Visoka duhovna posvećenica i nastavljač dela svoga supruga. Njihov pokret je aktivan i danas (2016).