Put od inicijacije do 33. stepena

 • DIMENZIJE U MASONERIJI

  Kada masona pitaju o dimenzijama Hrama, on treba da odgovori: „Dužina mu ide od zapada do istoka,...

 • DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

  Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost,...

 • MASONSKA TAJNA

  Tajna je obaveza koju na sebe preuzima profano lice kada postaje mason da neće odati „nemasonu“...

 • SINOVI UDOVICE

  Jedan od najčešće upotrebljavnih termina u masoneriji, a takođe jedan od najnejasnijih je...

Kada su tri rđava pomocnika ubili Hirama, Solomon je promenio Logos (Reč) da bi bio siguran da oni ne mogu ući u središnju odaju.

Mudri Solomon nije dopustio da nova Reč bude saopštena svim majstorima, jer da ih sve poznajemo, ne bi bilo problema, a ako ih ne znamo, novu Reč mogu preneti trojici ubica.Tako prvobitna Reč vise ne postoji, postoji samo zamenjena Reč.

Prvobitna reč, Reč koja oplođuje, trebalo je da omogući Adamu i Evi da nasele Zemlju. Ali, ni prilikom stvaranja Bog nije upotrebio Reč, Adama je stvorio od praha zemaljskog. Evu je napravio od rebra što ga je uzeo od Adama, nije upotrebio Reč. Kada je začeo Isusa upotrebio je Reč. Otac je Duh sveti, Reč je izgovorio Gavrilo. Istina je da je u Kuranu Muhamed razrešio problem stvorivši od Svetog duha i Džebraila (Gavrila) isti entitet. Od Device Marije, Isusove majke, stvorio je Mariju Egipćanku, koja je sestra Mojsijeva i Aronova.

Semestralna reč

Propusna reč koju mogu znati samo članovi jedne obedijencije i koja se može saopštiti samo braći ,,u prepisci". U francuskim obedijencijama „semestralnu reč“, koja je početkom XIX veka zamenjena „godišnjom reči“, birala je izvršna vlast i saopštavala je starešinama koji su je prenosili šapatom u toku specijalne svečanosti zatvorene lancem jedinstva. U principu ta reč je „dvostruka": ozna- čava neku vrlinu i ime nekog slavnog masona, i jedna i druga reč imaju iste inicijale. Primer: Marljivost-Masena.

Izgubljena reč

Traženje Izgubljene reči, u samoj stvari, krajnji je cilj slobodnog zidarstva.To je prvobitna „sveta reč" majstora koju niko više ne može da izgovori, pošto je Hiram odbio da je preda rdjavim pomoćnicima i odneo sa sobom u grob. Ta je reč, piše Virt, „ključ masonske Tajne, to jest spoznanje onog što profanima i nesavršenim inicijantima ostaje nerazumljivo".

Plantaženeovo tumačenje po nama je pravilno: „Bez svake sumnje Hiram je simbol spoznaje, a ‘sveta reč’ ključ tajne same Harmonije. Majstor je ubijen... Čudesna reč gubi svu svoju moć. Njen sadržaj je u pamćenju svih koji su je primili, ali njena jedina vrednost ostaje mogućnost da se pronadje. Duh mudrog Hirama koji je činio živom i pokretačem velikih stvari ne postoji više. Majstori tajnu vise ne poseduju, jedva da je najbolji medu njima naziru, pouzdanje ih je napustilo... Hram ostaje nedovršen.

Prvobitna sveta reč majstora zidara ostaje neizgovorena, Reč je izgubljena, ali je svi mi revnosno tražimo."

preuzeto iz knjige “Rečnik slobodnog zidarstva”-Danijel Ligu

MKU BU